2016-08-12

Dödsolycka risk för cyklande Ulvsundaplan

Det är risk för dödsolycka för cyklande när Stokab beställer kabelarbete på cykelstråket vid Ulvsundaplan. Dubbelriktad cykeltrafik på cykelstråk får en smal remsa tätt intill den tungt trafikerade väg 275. [texten uppdateras]

Vid Ulvsundaplan har entreprenören Hakab gjort en mycket farlig omledning vid markarbete för kabeldragning åt företaget Stokab. Entreprenören påstår att de har en godkänd TA-plan. Här är det ett dubbeldiktat högtrafikerat prioriterat cykelstråk. Den yta som finns att cykla på räcker knappt för en körriktning. Vid ett möte är det sannolikt att styren krokar i varandra, med en omkullkörning som följd. Om cykelbanan gick genom en park skulle det riskera allvarliga skador, men nu är det precis intill väg 275 med tung trafik. Att köra omkull ut på väg 275 skulle enkelt kunna resultera i en dödsolycka.


Cyklandeombud pratar med de som arbetar där, och de ringer upp en arbetsledare. Företaget har en godkänd TA-plan för arbetet säger arbetsledaren. Jag förklarar att det är mycket farligt för de cyklande, och att detta måste åtgärdas omgående. På kvällen är arbetet avslutat och platsen återställd.

Det fanns en mycket enkel och säker lösning på platsen, att leda cykeltrafik upp över puckeln på lokalgatan.


Entreprenören struntar i TA-planen och nöjer sig med halva godkända bredden för dubbelriktad cykeltrafik

TA-planen anger att cykeltrafiken ska ha 2 meter. Entreprenören Hakab följer inte TA-planen, det blir bara halva bredden kvar, drygt en meter. 


TA-planen ignoreras


Den viktigaste skylten A20 saknas, precis där cyklande skulle fara rakt ut mot mötande tung motortrafik


Varningsskylt för vägarbete A20 saknas där den är som viktigast.


Omledning upp över puckeln på lokalgatan hade varit både enkelt och säkert.

Trafik P4 Stockholm vill inte varna bilförare/cyklande

Cyklandeombud kontaktar också trafikredaktionen P4 Stockholm via twitter, för att de ska lägga ut en varning både till cyklande och till biltrafiken. Inget publiceras dock, cykeltrafik verkar inte vara särskilt intressant.

Varför blir det inget resultat av trafikrotelns dialog med trafikkontoret om arbeten på cykelbanor?

Nästan alltid blir vägarbete på cykelbanor farliga och ger otillräcklig framkomlighet. för cyklande trafikanter. Cyklandeombud har skickat den unika kartläggningen till trafikborgarrådet Daniel Helldén många gånger, samt till trafikkontorets ledning. Cyklandeombud har också skickat uppmaning att agera, med förslag på åtgärder för utbildning. Ändå fortsätter dessa farliga vägarbeten.


Ärendehantering

Beställare: Stokab
Entreprenör: Hakab
160812 Begäran att se TA-plan skickad till trafikkontoret
160815 TA-plan mailad till Cyklandeombud
160815 Mail till trafikkontoret att TA-planen inte följsLäs mer om arbete på cykelbanor • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar


 • Uppdateringar


  160816 Trafikkontoret ringer upp Cyklandeombud. Entreprenören är vidtalad. Cyklandeombud uppmanar att kräva vite av entreprenören. Bilder finns som tydligt visar att entreprenören inte följer TA-planen.


  160815 Mail till trafikkontoret samt entreprenör om bristerna


  Hej!
  Vid vägarbetet Ulvsundaplan fanns allvarliga brister med risk för dödsfall för cyklande trafikanter.
  Vi överväger att polisanmäla entreprenören. Vi uppmanar att trafikkontoret kräver vite av entreprenören. 
  Läs om ärendet via länken nedan
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
  160815 TA-plan skickas till Cyklandeombud  2016-08-08

  Staden vill inte säkra farliga Munkbroleden

  Nya olyckor inträffar vid farliga cykelstråket längs Munkbroleden. Cykelstråket är så smalt att säkra möten mellan cyklande ej är möjligt. Föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp och lastcykel är uteslutna, liksom cyklande med funktionsvariationer. Staden vägrar att ens ta bort de farliga spetsarna på staketet.  Ännu en olycka för cyklande


  [Texten uppdateras]

  Uppdatering: Trafikborgarrådet Daniel Helldén svarar via Twitter att arbete pågår för breddning i ett längre perspektiv. (Ärendet finns i trafiknämnden februari 2016).

  Stockholms stad publicerar ljugkampanjer där de prioriterade cykelstråken beskrivs som "har extra hög standard".
  I verkligheten kan det se ut som vid cykelstråket längs Munkbroleden, där varje möte innebär risk för invalidiserande skador. Här är det så smalt att säkra möten inte är möjligt. Staketet har spetsiga stolpar som förvärrar skador vid olyckor. Belysningen är designad som dekoration av kajen, och riskerar svåra skador för cyklande. Cyklande föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller lastcykel utesluts, de får inte plats här. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också, de får inte plats här.


  "Ont om utrymme" säger staden, där biltrafiken har 10 filer.


  Munkbroleden för motortrafik har fyra filer. Centralbron har sex filer. Det är svårt att förstå trafikkontorets resonemang om att det är svårt att bygga framkomlighet för cykeltrafiken eftersom det är "ont om utrymme". 


  Staden vill inte ens ta bort de farliga spetsarna på staketet.  "Räcket är speciellt formgivet för platsen och vi kommer inte att åtgärda det. Gamla stan är som sagt en speciell och känslig miljö."

  Räcket längs cykelstråket har spetsar som sticker upp, vid en olycka finns stor risk att spetsarna allvarligt förvärrar skador för cyklande. Det är inget som bekymrar Stockholms stad, det kommer inte att åtgärdas, eftersom Gamla stan är en "speciell och känslig miljö". Det kravet verkar inte gälla när vägar för biltrafik utformas, som Munkbroleden och Centralbron. De räcken som finns närmast ser bara ut som helt vanliga standardräcken. Till och med starten på räcket på cykelstråket är runt och säkrare utformat. Att Stockholm stad har beslutat att cykeltrafik ska prioriteras och att staden ska bli en cykelhuvudstad, verkar inte ha nått trafikingenjörerna på trafikkontoret.


  Belysningen är designad som dekoration av kajen. För cyklande är det en allvarlig risk för skador.


  Belysningen sitter i ögonhöjd för de cyklande, och bländar istället för att lysa upp. Dessutom sticker de ut precis i huvudhöjd och riskerar allvarliga skador i ansikte vid en kollision. Trots att klagomål skickas in december 2014, sitter den farliga belysningen kvar nästan två år senare. 


  Ärendehantering

  141205 Klagomål inskickat om staketet, belysningen och underdimensionerad bredd. KC-1396451
  141211 Svar från trafikkontoret
  160809 Mail till trafikkontor om omedelbara säkerhetsåtgärder SY1608100857DKC


  Stenblock sticker ut mitt i ansiktshöjd  Cyklande riskerar invalidiserande skador när stenblock sticker ut precis i ansiktshöjd. Det underdimensionerade cykelstråket blir ännu smalare här, och risken för att styren krokar i ökar, eller att styret tar i stenväggen. Ingen skadereducerande åtgärd har utförts på stenblocket.
  Åtgärder som behövs omedelbart: Sätt upp skadereducerande lösningar, med dämpande material i fasad vinkel. Reflexer och varningsljus behövs också. 


  Stenmur mitt i cykelstråket
  En stenmur sticker långt in på cykelstråket. Inga reflexer finns, ingen skadereducerande dämpning finns uppsatt, inga blinkande varningsljus. Tänk om centralbron för motortrafik skulle ha en stenmur mitt i ett körfält, utan reflexer och utan skadereducering? Det skulle givetvis vara helt otänkbart. Men för trafikingenjörerna på trafikkontoret är detta inget problem när det gäller cykeltrafik.


  Omedelbara tillfälliga säkerhetslösningar, tills ny säker cykelbana är färdigställd. 


  • Skadereducerande dämpande material behövs vid de utstickande stenblocket, och stenmuren. med reflexer och varningsljusanordning
  • Varningsskyltning för hela sträckan mellan Gamla stans tunnelbanestation och bakom Riddarhuset. "farligt smal cykelbana, max 15 km/t vid möte" tex. Samt hänvisning för cykelsläp och breda lastcyklar till annan väg.
  • De farliga spetsarna på staketet behöver kapas och rundas av, alternativt täckas med längsgående runda släta mjuka plaströr. 
  • De farliga utstickande armaturerna behöver skadereducerande material tills de ersätts av ny belysning. 
  • Alternativt kan vägbana för biltrafik tas i anspråk för norrgående cykeltrafik. Bil-fil närmast tunnelbanan kan få norrgående cykeltrafik. Vidare bakom busshållplats Riddarhuset, busshållplatsen flyttas ut en fil. Vidare på västra trottoaren i Riddarhusgränd, gångtrafiken hänvisas till östra trottoaren. Sedan kan all gångtrafik över Vasabron hänvisas till östra sidan, då blir den farliga underdimensionerade Vasabron också säker och framkomlig för cykeltrafiken. 


  Läs mer om cykelstråket längs Munkbroleden  Alternativ POP-UP  cykelbana tills ny säker cykelbana är byggd


  Norrgående cykeltrafik tar över västra körfältet för motortrafik. Tungavstängning mot kvarvarande körfält motortrafik vid gul streckad linje.
  Södergående cykeltrafik enkelriktas på kajen närmast vattnet nedanför Riddarhuset.
  I korsningen fortsätter norrgående cykeltrafik rakt fram och upp på trottoaren med utspetsning och andra lämpliga lösningar.
  Hållplatsen flyttas ut och cykeltrafiken leds på trottoaren bakom busshållplatsen.  Gångtrafik leds in på östra trottoaren vid Riddarhusgränd. Cykeltrafiken leds in på västra trottoaren.
  Korningen mot Vasabron, gångtrafik fortsätter på västra sidan av Vasabron. I denna lösning undviks konfliktpassagen där gående ska korsa cykelstråket.   All gångtrafik hänvisas till östra sidan av Vasabron, cykeltrafiken tar hela utrymmet på västra sidan av Vasabron. Då blir Vasabron säkrare. Här undviks också den farliga passagen för gångtrafik som finns idag, när gångtrafik måste korsa cykelstråket. Tre flugor i en smäll helt enkelt. Idag är cykelstråket på Vasabron underdimensionerat och farligt, varje dag sker incidenter där norrgående cyklande riskerar att prejas ut rakt mot mötande tung busstrafik som kommer i 50 km/t. Här finns en uppenbar risk för invalidiserande skador och risk för dödsfall.  Uppdateringar


  160809 Uppföljande mail till trafikkontoret i ärendet, uppmaning att direkt göra tillfälliga åtgärder för att säkra cykeltrafiken mellan Vasabron och tunnelbanestationen Gamla stan.


  Hej!

  KC-1396451
  Det behövs tillfälliga säkerhetsförbättringar omgående längs cykelstråket mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation.
  Jag felanmälde bl.a. den farliga belysningen för nästan två år sedan, men fortfarande har inget hänt. Så lång tid får det inte ta om Stockholms stad menar allvar med kampanjer som ”ännu säkrare och enklare att cykla”.
  Läs alla förslag på omedelbar/tillfälliga säkerhetsförbättringar tills ny säkrare cykelbana är utredd och byggd, via länken nedan.
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160808 Trafikborgarråd Daniel Helldén svarar på Twitter 
  160808 Trafikroteln svarar via Facebook att möjliga förbättringar utreds, i trafiknämnden februari 2016.
  I dokumentet PM Cykelstråk Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan står
  Utreda möjligheten att åstadkomma en konsolkonstruktion utmed Riddarhuskanalen som
  möjliggör breddad cykelväg mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation.
  160807 Olycka med cyklande Munkbroledens cykelstråk


  141211 Svar från trafikkontoret

  Hej Jon!
  Tack för din synpunkt.
  Vi är medvetna om att det är trångt på platsen men vi har på kort sikt inga planer på några åtgärder. Att bredda cykelbanan längs Munkbron är komplicerat då Gamla stan är en känslig miljö och det är ont om utrymme.
  Räcket är speciellt formgivet för platsen och vi kommer inte att åtgärda det. Gamla stan är som sagt en speciell och känslig miljö.
  Däremot ska vi byta ut belysningen så att det blir ljusare och bättre för cyklister.
  Med vänlig hälsning Elisabet
  Elisabet Andersson Kommunikatör 

  141205 Klagomål till trafikkontoret  KC-1396451

  Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer KC-1396451.
  Beskrivning: Spetsiga stolpar sticker upp längs hela sträckan. Riskerar att förvärra skador betydande, med risk för invalidiserande skador. Detta är ett av centrala Stockholms huvudleder för cykel, med dubbelriktad trafik på underdimensionerad bredd. Stolparna som sticker upp behöver kapas och sedan rundas av med vinkelslip med stor radie (ner mot vattnet). Det är den omedelbara åtgärden. På sikt behöver det dubbelriktade prioriterade cykelstråket breddas till det dubbla, med bryggkonstruktion. Dessutom sitter dekorationsbelysning som sticker ut från stenväggen i ansiktslös. Som både bländar och ökar risk för försvårade skador för cyklande. Tillräcklig och rätt utformad belysning saknas också på sträckan.
  Tack för ditt bidrag till en bättre stad!
  Våra svarstider är:
  3 arbetsdagar för enklare ärenden. Exempelvis frågor om vem du bör kontakta om något, hur en tillståndsansökan går till eller information om stadens verksamhet. 10 arbetsdagar för ärenden som behöver utredas. Komplicerade ärenden kan behöva längre svarstid men då får du information om det samt vem som ansvarar för ditt ärende inom 3 arbetsdagar. Din synpunkt kan behöva besvaras av flera enheter inom Stockholms stad vilket medför att du kan få svar vid flera tillfällen.


  2016-08-03

  Gräsklipp ligger kvar på cykelstråk

  Gräsklipp och buskar lämnas på cykelstråk och riskerar omkullkörning för cyklande. Trots tidigare klagomål finns brister kvar i gräsupptagning. Stadsdelsförvaltningen vägrar åtgärda. 


  Cykelstråk Fredhällsparken, karta  Längs Drottningholmsvägen har gräs röjts med trimmer, och gräsklipp och buskar lämnas på cykeltråket. Gräsklipp blir halt i regn, och buskar kan ge tvärstopp för cyklande om det hamnar i framhjulet. Trots klagomål tidigare säsonger gör entreprenören fortfarande fel.


  Cykelstråk Alvik, karta  • Entreprenör måste ta hand om gräsklipp och buskar direkt efter klippning i hela Stockholms stad.
  • Det behöver stå i avtalet i alla stadsdelar.
  • Alla entreprenörer behöver få denna information.
  • Kvalitetskontroll av sommarunderhåll behövs.


  Ärendehantering

  160803 Mail till trafikkontoret
  160805 Svar från stadsdelsförvaltningen, "ingen säkerhetsrisk"


  Läs mer om brister i sommarunderhåll
  Gräsklipp Fredhällsparken, kartlänk

  Buskar lämnade på cykelbanan Alvik, kartlänk  Uppdateringar  160805 Replik till trafikkontoret/stadsdelsförvaltningen samt trafikroteln

  Hej Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
  Gräsklipp ska inte lämnas på prioriterade cykelstråk. Stockholms stad har en kampanj som kommunicerar att prioriterade cykelstråk håller extra hög standard. Då ska inte gräsklipp lämnas där. Vilken person på Kungsholmens stadsdelsförvaltning har bestämt att entreprenören kan lämna gräsklipp på prioriterade cykeltråk? 
  Det är häpnadsväckande att stadsdelsförvaltningen inte vill förstå när de cyklande själva förklarar att gräsklipp försämrar friktion och ökar risk för personskador, särskilt vid blöt asfalt och morgondagg. 
  Hur kommer ni agera för att rätta till dessa systematiska brister?

  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160805 Mail till Trafikkontoret projektledare för cykeljouren, samt trafikroteln
  160805 Svar från stadsdelsförvaltningen Kungsholmen
  Hej Jon,
  Tack för din synpunkt. Det har gjorts ett platsbesök vid cykelbanan vid Fredhäll och vi anser att gräsklippet är så pass lite att det inte utgör någon säkerhetsrisk och lämnas därför utan åtgärd.  
  Vänlig hälsning,Kungsholmens stadsdelsförvaltning

  Kommentar: Kungsholmens stadsdelsförvaltning verkar inte känna till stadens kampanj "ännu säkrare och enklare att cykla"  160803 Mail till trafikkontoret

  Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1608041230JZQ. 
  Din beskrivning: Hej!

  Entreprenör lämnar gräsklipp och buskar på cykelstråk, läs ärendet via länken nedan

  http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/08/grasklipp-ligger-kvar-pa-cykelstrak.html

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
  Cyklande riskerar invalidiserande skador vid slussenbygget

  Besiktning nummer 6 visar att cyklade riskerar invalidiserande skador vid slussenbygget, från Katarinavägen. Exploateringskontoret svarar att det bara är en tillfällig lösning, vilket visar att de efter ett halvår fortfarande saknar kunskap om cykeltrafik.  Från Katarinavägen mot slussen

  Uppdatering: Vecka efter vecka vägrar slussenprojektet att ens ställa ut varningsskyltar där kansten korsar cykelstråket. Istället förnekas bristerna.  Efter ett halvår av upprepade uppmaningar att anställa cykelkunskap, står det nu helt klart att exploateringskontoret och entreprenören delvis saknar  kunskap om cykeltrafik. Trots upprepade kontakter med projektet, entreprenör, politiker på trafikroteln och politiker på exploateringsnämnden lyckas ingen styra projektet att följa stadens styrande dokument. Det börjar likna en fars. Slussenprojektet påstår att de gör dagliga kontroller av omledningar, och att även entreprenören gör dagliga kontroller av omledningar. Ändå fortsätter bristerna för cykeltrafiken månad efter månad. Ansvarig politiker Jan Valeskog (s) svarar att han har "fullt förtroende" för situationen, utan ens läsa om ärendet.
  Det är fortsatt de cyklande som driver kontroll av säkerhet och framkomlighet för cykeltrafik, istället för entreprenören som får betalt med skattemedel.


  Den farliga tunneln där cyklande krockar hade kunnat undvikas.

  I den farliga tunneln krockade cyklande med varandra, när entreprenören och slussenprojektet inte följde TA-planen. Trots uppmaning och dokumentation åtgärdade inte projektet den farliga platsen. Först när Cyklandeombud efter tre veckor åter kontaktade press och skickade nya uppmaningar gjordes vissa åtgärder. Men det fanns hela tiden plats för säker cykeltrafik, motortrafiken behöver inte så stor yta i kurvan. Det finns en hel palett med säkra lösningar för denna plats, ändå ville projektet inte säkra cykeltrafiken, utan nöjer sig istället med svaret "det är ett jättebekymmer".

  Läs tidigare besiktningar


 • Läs hela stora unika kartläggningen om hela slussenbygget, nu över 95 dokumenterade avvikelser.
 • Besiktning 5 av Cyklandeombud 160709 Läs här
 • Besiktning 4 av Cyklandeombud 160628 Läs här
 • Besiktning 3 av Cyklandeombud 160617 Läs här
 • Besiktning 2 av Cyklandeombud 160518 Läs här
 • Besiktning 1 av Cyklandeombud 160423 Läs här • Exploateringskontoret fortfarande vilse om begreppet gågata


  Från Katarinavägen finns gott om utrymme, fem meter,  att måla upp en dubbelriktad cykelbana och en separerad gångbana. Istället väljer projektet att lägga in en kort sträcka gågata längs cykelbanan. Både före och efter sektionen med gågata finns det cykelbana separerad från gångtrafik. Dessutom behövs fysisk separation mellan gång och cykeltrafik, tex pollare med band.


  Gott om plats för dubbelriktad cykelbana och separerad gångtrafik  Cykelbana innan gågatan


  Från söder finns också cykelbana (dock saknas separerande linje mot gångtrafiken), som avbryts med en gågata, trots att utrymme finns för att fortsätta separerad cykelbana och gångbana. Fysisk separation mellan gång och cykeltrafik behövs också, tex pollare med band.  Hålen i asfalten är inte lagade, trots uppmaning. Risk för personskador för cyklande.
  Den förvirrande gågatan mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk är kvar månad efter månad, trots löfte om att den skulle tas bort.

  Rumble strips är kvar månad efter månad, trots att projektet vet att VTI klassar det som en säkerhetsrisk.
  Fortfarande ingen varning för korsande cykeltrafik, för gående. 

  Mot Ryssgården  Förgrönt skulle ge säkrare korsning för cykeltrafik vid slussplan.
  Ärendehantering för besiktning nummer 6

  160802 Slussenprojektet svarar via twitter att det bara är en tillfällig lösning vid Katarinavägen
  160803 Mail till trafikroteln, slussenprojektet, exploateringsnämnden


  Läs mer om vägarbete på cykelbanor


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Pollare mot biltrafiken vid slussplan ökar säkerheten

  Uppdateringar


  160811 Slussenprojektet vägrar vecka efter vecka åtgärda cykelstråket på Katarinavägen där cyklande  riskerar invalidiserande skador. Istället förnekas bristerna.


  160508 Replik från Cyklandeombud, och till sist lovar slussenprojektet att åtgärda. (fast de gör de ändå inte)

  160508 Replik från slussenprojektet som envist framhärdar att varningsskyltar inte behövs när en refug byggs oförklarligt rakt över ett cykelstråk.
  160805 Påminnelse om varningsskyltar

  160802 Replik
  160802 Slussenprojektet verkar inte förstå att det finns risk för invalidiserande skador för cyklande, inte heller varför det är farligt. Alternativt tycker de inte att det är så viktigt, det är bara en tillfällig lösning, då behöver det inte vara så säkert verkar vara uppfattningen.  160802 Cyklandeombud på twitter


  2016-07-31

  Kabel riskerar personskador Långholmsgatan

  Entreprenören drar kablar över cykelstråket längs Långholmsgatan vid vägarbetet. Det riskerar personskador för cyklande. När ska trafikkontoret börja kräva cykelkompetens av entreprenörer i Stockholm?

  Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning

  Längs Långholmsgatan byggs det ny cykelbana. Här har entreprenören dragit en kabel över cykelstråket. Först låg kabeln helt löst och fritt, och sedan lades ett kabelskydd över kabeln. Båda lösningarna är lika farliga för cykeltrafik och riskerar personskador. Kabelskydd har bara en funktion, att skydda kabeln mot överkörning av tung trafik. Det finns alltså ingen som helst poäng att lägga kabelskydd på cykelbanor, tvärtom är det bara en risk för personskador för cyklande. Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning.
  Kablar ska dras i luften, det finns många färdiga standardlösningar för detta att använda för entreprenören.

  160802 Kabeln ligger åter lös på marken.  Ärendehantering

  160731 Felanmälan till trafikkontoret
  160804 Svar från trafikkontoret


  Läs mer om kablar på cykelstråk  Tidigare brister vid arbetet Långholmsgatan
  Uppdateringar


  160804 Svar från trafikkontoret

  Hej Jon!Tack för dina synpunkter om de farliga bristerna, vi kommer ta upp det vid nästa byggmöte. Viten kan införas bl.a. om TA-plan saknas eller om arbeten avviker från godkänd TA-plan. Om viten ska införas för kabel behövs en diskussion om, som kan ske när de inblandade är tillbaks från semestern nästa vecka. Jag får be att återkomma med ett bättre svar.
  Med vänlig hälsningNnnn Nnnn, anläggningsingenjör 
  Kommentar: Bra att diskussion om vite tas upp.  160803 Kabeln är borttagen, observation av Cyklandeombud


  160802 Norra kabeln ligger fortfarande på marken, (utan överkörningsskydd nu)


  Den andra kabelövergångens till kiosken dras i luften med en improviserad med fungerande lösning

  Det finns ett ännu bättre elskåp att använda, för att dra el till kiosken uppe i luften.

  2016-07-29

  Cykeltrafik ständigt blockerad på Vasagatan

  Vasagatan är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är permanent blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret vill inte driva ärendet, utan anser att de cyklande har ansvaret att ringa efter parkeringvakter.


  Foto/observation UH

  [texten uppdateras]
  Vasagatans cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken?
  Foto/Observation UH


  Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.  Foto/observation UH


  Foto/observation UH

  Vasagatan ska byggas om för ökad framkomlighet för cykeltrafik,  klart 2019

  På visionsbilden från WSP ser cykelbanorna underdimensionerade ut. I tjänsteutlåtandet nämns bredderna 1,5m resp 2,5m för cykelbanor. Parkeringsplatser och angöringsplatser ska minska, de flesta fastigheter har redan underjordiska lastplatser.  Ärendehantering

  Ärendenummer SY1607291311YIP
  160729 Mail till trafikkontoret, trafikborgarrådet Daniel Helldén och trafikdirektören Jonas Eliasson
  160729 Felanmälning till trafikkontoret
  160729 Svar från trafikkontoret
  160730 Replik till trafikkontoret
  160801 Svar från trafikkontoret  Foto/observation UH

  Foto/observation UH  Uppdateringar  160801 Svar från trafikkontoret

  Hej.Tack för dina synpunkter.
  Det är Euro Park som ansvarar för den del av Stockholm där Vasagatan ingår.parkering.stockholm@europark.se eller telefonnummer: 08-562 508 96
  VänligenNnnn NnnnnTrafikkontoretwww.stockholm.se

  Kommentar: Svaret är ett icke-svar, ingen respons alls finns på det mail som skickades.  160730 Replik från Cyklandeombud

  Hej och tack för svar,

  Det är häpnadsväckande att trafikkontoret i detta svar i praktiken lämnar över till cyklande att säkra framkomlighet och säkerhet för cykeltrafik vid det prioriterade cykelstråket Vasagatan. Det är häpnadsväckande att cyklande ska driva ärendet vidare, och att entreprenören ska ta ställning till om de själva anser att de inte har fullgjort sitt uppdrag med egenkontroll. Det är trafikkontoret som måste styra verksamheten. Trafikkontorets svar förutsätter att cyklande organiserar och stationerar egen vakt som patrullerar Vasagatan. Det är orimligt, det är ett uppdrag som trafikkontoret ska klara att lösa själva. Trafikkontorets svar stämmer inte alls med vad Stockholm stad kommunicerar ”ännu enklare och säkrare” att cykla, samt att prioriterade cykelstråk är extra bra för cykeltrafik. 

  Cyklandeombud har redan levererat en kontroll bifogad i första mailet, som visar att entreprenören inte klarar sitt uppdrag, förutsatt att trafikkontoret har gett uppdraget till entreprenören att cykelfälten ska vara fria att använda för cykeltrafik. Nu behöver trafikkontoret styra entreprenören och kanske ändra tidigare avtal för att se till att cykelfälten är fria varje dag. Kanske behöver entreprenören betala vite eftersom de inte levererat framkomliga cykelfält. Avtalet behöver dessutom ändras, så att p-vakterna bötfäller istället för att muntligen försöka få fordonen att lämna cykelfältet, även när en förare sitter i fordonet.
  Vem är entreprenör för Vasagatan?


  Med vänliga hälsningar
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
  160729 Svar från trafikkontoret, avdelning tillstånd juridik Tr
  Hej, tack för ditt brev och dina synpunkter.
  Ditt klagomål har vidarebefordrats till den entreprenör som övervakar i området för kontroll och uppföljning.Vid problem med felparkerade fordon kontakta Trafik Stockholm direkt på tel. 08- 651 00 00 de svarar dygnet runt och ser till att parkeringsvakterna kommer ut och hjälper till.
  Vänligen nnnn nnnn Trafikkontoret
  Kommentar: Trafikkontoret vill inte driva ärendet själva, och lämnar istället till entreprenören att ta ställning till om de vill ändra på dagens situation. Trafikkontoret uppmanar också mig som cyklande att ta hand om situationen, lite som att en cyklande ska stationera sig här under dagen och ringa in parkeringsvakterna. 
  160729
  Foto UH

  160623  160604

  Foto Elin W


  160601

  Foto UH