2017-01-20

Norra Hammarbyhamnen får en lösning

Gående väljer ofta cykelpendlingsstråket längs norra Hammarbyhamnen, eftersom det är slätare underlag. Ytor för gående har ojämn gatsten. Att åtgärda denna konfliktdesign har drivits av Cyklandeombud sedan 2013. Nu är en lösning i sikte.Norra Hammarbyhamnen

Stockholms stad har utformat Norra Hammarbyhamnen med konfliktdesign. De gående har fått en ojämn yta med gatsten, och de väljer då cykelpendlingsstråket istället, som har en något jämnare yta. Exploateringskontoret har inte följt PBL Plan- och bygglagen 1987. Nu finns en lösning i sikte, Norra Hammarbyhamnen ska göras om med släta betongplattor för att ge gångtrafikanter en jämnare yta. Arbetet ska utföras 2017-2018.
Fortfarande saknas svar på frågor som Cyklandeombud har ställt.Cykelpendlingsstråket borde också asfalteras. Plattläggning och brunnslock gör sträckan mycket ojämn. Ofta gör cyklande undanmanöver för brunnslock, det skapar en osäkerhet för mötande trafik samt cyklande som planerar omkörning. Motsvarade ojämnheter som leder till oförutsägbara undanmanövrar skulle inte accepteras på huvudled för motortrafik. När nu sträckan ska förbättras, är det inte lika bra att bygga cykelpendlingsstråket bredare så det finns plats för omkörning?kartlänkLänkar

Frågor som inte är besvarade


 • Blev rådet för funktionshinder tillfrågade inför nuvarande utformning av norra Hammarbyhamnen?
 • Vem kom med idén att lägga gatsten på en 3-6 meter bred och nära två kilometer lång gångbana?
 • Hur säkrar staden att liknande misstag inte återupprepas av exploateringskontoret?

Ärendehantering130725 Diarieförd fråga om gatsten Norra Hammarbyhamnen
130912 Svar från trafikkontoret "inte aktuellt med åtgärder"  T2013-313-04242
150625 Anmälan om N Hammarbyhamnen KC-1638600
150805 Svar från trafikkontoret KC-1638600 "åtgärder i N Hammarbyhamnen inte prioriterat"
161027 Fråga från Cyklandeombud till trafikplanerare Björn H
161101 Fråga från Cyklandeombud till stadsbyggnadskontoret
161102 Svar från seniorrådgivare stadsbyggnadskontoret
161201 Svar från trafikkontoret "Kunskapsnivån var lägre på den tiden" SY1612011511CYQ

Uppdateringar

Senaste uppdatering överst.


161201 Svar från trafikkontorets kommunikatör SY1612011511CYQ


Hej Björn! 
Exakt tid när kajen mellan Danviksbron och Skansbron anlades känner vi som arbetar på avdelningen nu inte till men det är möjligt att exploateringskontoret kan hjälpa dig att fastställa det. De årtal du hänvisar till verkar stämma i stort.
Jag har fått hjälp av en person här på avdelningen som har goda kunskaper om tillgänglighet och hennes reflektioner kring dina frågor kommer här. Utgångspunkten är byggtider mellan 1991 och 1995:"• Kunskapsnivån var lägre på den tiden. Tillgänglighetsprojektet startade 1999 och kontorens kunskapsnivå gällande tillgänglighet har därefter successivt förbättrats samtidigt som lagstiftningen blivit tydligare. • Boverkets riktlinjer och allmänna råd för allmän plats kom 2004 (BFS 2004:15) först då blev det tydligt vad som avses med formuleringarna i PBL. BFS 2004:15 reviderades 2011 till nu gällande version BFS 2011:5.• Den ökade kunskapen och tydligare lagstiftningen har givit resultat genom att de sista områdena har släta hällar. • Exploateringskontoret bildades senare.• Sidan 79 i handboken Stockholm - en stad för alla, gäller kvartersmark. Kajen är inte kvartersmark. Stockholm – en stad för all togs fram 2008.• I riktlinjerna från 1987 står bara att en gångyta ska vara hårdgjord."
Med vänlig hälsning Exxx
Kommunikatör 


161102 Svar från Arne Fredlund, seniorrådgivare Stockholms stadsbyggnadskontor


Från: Arne Fredlund <arne.fredlund@stockholm.se>
Skickat: den 2 november 2016 10:32
Till: Björn Billung
Kopia: Jonas Eliasson; Björn Hansson; Martin Skillbäck
Ämne: SV: Följer Staden gällande lagstiftning, egna Gestaltningsplaner och Handböcker?

Hej Björn
Det är riktigt att detaljplaner normalt inte innehåller några bestämmelser om ytbeläggning mm. Det är inte lämpligt att detaljstyra utformningen av gator och liknande med detaljplaner, eftersom behoven ofta ändras med tiden. Det görs därför bättre genom lokala trafikföreskrifter och genomförandebeslut om gators utformning. Enligt Boverkets Allmänna Råd för Planbestämmelser (BFS 2014:5), som gäller från 2 januari 2015, och Konsekvensbeskrivningen av dem (DPB november 2014), föreslås numera som vägledning, att beteckningen GATA även kan innefatta t.ex. GÅNGFARTSOMRÅDE eller GÅGATA och att det inte är genom detaljplanes bestämmelser som gatans karaktär ska bestämmas.

Beträffande dina frågor om gatsten m.m. i Hammarby sjöstad hänvisas till  att det inte är åtgärder som bestäms genom detaljplaner utan beslut av Stockholms trafikkontor och trafiknämnd.

Med vänliga hälsningar
Arne Fredlund161101 Fråga från Cyklandeombud till seniorrådgivare stadsbyggnadskontoretArne Fredlund (och övriga inblandade i tillkomsten av Hammarby Sjöstad),

Såg att du var planchef på detaljplanen över Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad, och att du numera är Seniorrådgivare - då är du den som kanske kan reda ut några frågor 
Jag har försökt hitta info i lagstiftning och på nätet om gångfartsområden, hur de bör/skall utformas. I detaljplanerna hittar jag inga uppgifter om exempelvis ytbeläggning på offentliga ytor som gångfartsområde, cykelbanor och gångbanor.

(....)

Några andra grova fel i Sjöstaden som borde beaktats enligt PBL 1987, Cykla i Staden och En stad för alla:
Norra Hammarbyhamnen, en 18m bred kaj med separat gångbana belagd med gatsten och en parallell cykelbana med plattor som numera satt sig rejält. Ändå väljer flesta trafikanterna cykelbanan - finns inget annat alternativ!
En konfliktinfrastruktur skapad helt i onödan av Staden vid ett av Södermalms mest besökta fritidsstråk.
- Vem kom med idén att lägga gatsten på en 3-6 meter bred och nära två kilometer lång gångbana?


161027 Fråga från Cyklandeombud till trafikplanerare Björn H


Hej Björn,

Kv Hamnvakten byggdes runt 1979, dock inte kajen, har jag för mig. Kajen kom väl (?) till ihop med planerna för Kv Mjärden 1991-92 och Kv Mandeln 1995 (båda planerna upprättade enligt PBL).

- När anlades kajen mellan Danviksbron och Skansbron?
- Varför bestämdes att ha gatsten på gångbanan längs hela sträckan mellan broarna?
- Några reservationer mot gatstenen?
- Varför följde Exploateringskontoret inte PBL 1987 § 1, § 4, § 15 och § 18 som handlar om tillgänglighet till allmänna platser och områden för personer med synskada och rörelsehinder?

I handboken Stockholm - en stad för alla, sidan 79 står det:
Stadens Riktlinjer:
Trots uppdateringen är gällande byggregler för kvartersmark inte riktigt lika omfattande och detaljerade som BFS 2004:15, Boverkets föreskrifter om tillgänglighet för allmänna platseroch områden för andra anläggningar än byggnader. Det blir samtidigt allt vanligare med allmänplatsliknande områden och ytor, till exempel gaturum, torg och parkmiljöer, på kvarters­mark. Av denna anledning bör BFS 2004:15 tillämpas även på kvartersmark. Detta innebär i praktiken att de riktlinjer för ute­miljön som staden haft sedan 1987 (med revidering 2001) fortsät­ter att gälla.

Jag tolkar ovanstående som att Staden, av någon anledning, INTE följt PBL vid anläggandet av gångbanan längs Norra Hammarbyhamnen. Med gatstenen på gångbanan - och plattor på parallella cykelbanan - tvingar Staden ut en hel trafikantgrupp ut på cykelbanan.
Att åka rullstol eller gå med gamla svaga ben på gångbanan mellan broarna, vill jag hävda, är helt omöjligt.
18m bred kaj. 15 av dessa metrar har yta av gatsten. Cykelbanan, 3m bred, är belagd med plattor som satt
sig rejält, med uppstickande galler och lock i stort antal - där samlas de allra flesta trafikanterna huller
om buller, på ett av Södermalms mest välbesökta fritidsstråk.

Hur ser du och Trafikkontoret på ovanstående problem?
150805 Svar från trafikkontoret KC-1638600Från: noreply@synpunktsportalen.stockholm.se<noreply@synpunktsportalen.stockholm.se>
Skickat: den 5 augusti 2015 14:55
Till: bjorn.billung@hotmail.se
Kopia: bjorn.hansson@stockholm.se
Ämne: Angående ärende KC-1638600 [Klagomål]

Hej Björn!

Tack för ditt tålamod i väntan på svar.
Norra Hammarbyhamnen byggdes innan nuvarande föreskrifter om beläggning på gångytor började gälla. Platsen skulle kunna omfattas av föreskriften om undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder men då det rör sig om en lång sträcka kan frågan om det är enkelt avhjälpt diskuteras.
Trafikkontoret håller med om att smågatsten är ett dåligt alternativ för gående eller personer med rullstol, rollator och barnvagnar. Smågatsten är däremot populärt ut estetisk synvinkel och tidigare innan nuvarande lagar trädde i kraft kunde ibland den estetiska aspekten få högre prioritet. Numera finns lagstiftning och i det som nu planeras används andra material och större vikt läggs på tillgänglighet vid utformning av nya gator och torg.
När det gäller Norra Hammarbyhamnen ser vi behovet av att byta beläggning men detta är ett stort arbete och medför en stor kostnad. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.
I dagsläget är åtgärder i Norra Hammarbyhamnen inte prioriterade men vi är medvetna om att det finns ett behov och har dina synpunkter med oss i vårt arbete framöver.
Med vänlig hälsning
Exxx
Exxx Axxxx
Kommunikatör 160625 Anmälan från Cyklandeombud KC-1638600Felaktiga ytor på trottoarer och cykelbanor - de flesta väljer planaste ytan = Konflikt!

Trottoaren, från Skanstullsbron till Danviksbron, är belagd med smågatsten.
Materialet är inte godkänt av vare sig Stadens Gestaltningsplan, eller lagstiftning angående offentliga ytor!
Offentliga ytor skall vara: plana, halkfria och med så små fogar som möjligt!

Norra Hammarbyhamnen är mycket frekventerat av flanörer, löpare, barnvagnar, rullatorer, rullstolar, gamla med svaga fotleder som använder käppar och kryckor, damer i höga klackar, armcyklister/cyklister - stora som små. 
Eftersom de flesta vill ha plant underlag hamnar också de flesta på cykelbanan - vilket leder till onödiga konflikter!
Att bredda cykelbanan löser inte problemet för cyklisterna - det blir sannolikt bara fler gående på cykelbanan!

Bättre är att byta ytmaterial på trottoaren, i hela dess bredd och längd.
Då kommer de flesta att välja trottoaren i stället... Ingen vill skapa konflikter i onödan.
Men faktum är att Staden, med sin dåliga planering, skapar konflikter mellan stadens invånare när man inte följer byggregler och Gestaltningsplaner (som är till för att slippa bygga om det som är nybyggt!).

Att lägga smågatsten på allmänna ytor är ett ofog som accelererat senaste åren. 
Bland nyanlagda platser kan nämnas: Hammarby Sjöstad (speciellt Henriksdalshamnen) trottoaren mellan Nybroviken och Djurgårdsbron. 
Bland äldre ytor: Medborgarplatsen, Sergels Torg (grönsakstorget), Nybroviken (överallt).
Ett gott råd: åk dit och se hur människor rör sig på ytorna, på de smala insprängda stripsen - och se vad som händer när de möts...någon måste överge den plana ytan: barnvagnen? Rullstolen? Den gamle? 

OBS: Bygglagen har länge varit tydlig med ytmaterial på offentliga ytor - vem har tagit sig rätten att ändra på det?
Björn Billung130912 Svar från TK om beläggning


Från: Funktion TK Trafikplanering <Funktion.trafikplanering.tk@stockholm.se>Skickat: den 12 september 2013 11:01Till: Bjorn.billung@hotmail.seÄmne: T2013-313-04242 Hammarbykajen
Hej!
Trafikkontoret tackar för dina förslag.
I dagsläget är det inte aktuellt med några åtgärder på de platser du hört av dig om.
Men vi sparar din synpunkter och tar med oss dem för vårt framtida arbete.
Vänliga hälsningarExxxx, handläggareTrafikkontoret, TrafikplaneringBox 8311, 104 20 StockholmTelefon: 08-xx130725 diarieföring från trafikkontoret


Inkommande samtal 130725 Medborgaren tycker att i samband med breddningen av cykelbanan mellan Danviksbron och Skanstullsbron (längs Hammarbykajen) så ska smågatstenen tas bort. Gatsten är ett tillgänglighetsproblem, både för cyklister och rullstolsburna personer enligt medborgaren.Liknande problem med tillgänglighet finns på andra ställen i staden, till exempel i Hammarby sjöstad där man lagt diagonala plattrader i gatan. Plattorna sjunker, det blir ojämnheter och svårt att ta sig fram, anser medborgaren. Medborgaren vill ha återkoppling och ett möte med någon ansvarig. Björn BillungBjorn.billung@hotmail.se


Plan- och bygglag 


Plan- och bygglag (1987:10)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419).

8 § Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet
och skall samverka med kommunerna i deras planläggning.
Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i
riket. Lag (1990:1365)
.

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön
utformas med hänsyn till behovet av
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,
5. parker och andra grönområden,
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området,
Tomter, allmänna platser m.m.
15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,
3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer,
5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 17 § andra stycket alltid tillämpas samt vad som föreskrivs i 15 och 16 §§ och i 17 § första, tredje och fjärde styckena tillämpas i skälig utsträckning.
Sådana platser och områden skall dock alltid uppfylla kravet i 15 § första stycket 5 på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i den utsträckning som
följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146).

17 kap. Övergångsbestämmelser 
Ikraftträdande m.m.
1 § Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
Genom lagen upphävs, med de begränsningar som följer av detta kapitel,
byggnadslagen (1947:385),
byggnadsstadgan (1959:612),
2 § Varje kommun skall före den 1 juli 1990 ha antagit en översiktsplan
enligt 4 kap.

Under tiden till dess att en gällande översiktsplan finns för kommunen,
får beslut enligt 5 kap. 16 § och 28 § första stycket grundas på annan
motsvarande översiktlig plan, som före ikraftträdandet har godkänts av
kommunfullmäktige. Lag (1987:122).

2017-01-15

Trafikkontoret vill inte öppna för cyklande föräldrar

Att trafikkontoret behöver komplettering i grundläggande utbildning om cykeltrafik är tydligt. I Älvsjö utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp, trafikkontoret framhärdar att de inte tänker ändra.


Foto Helena StenbeckNilsson

[texten uppdateras]

Trafikkontoret har placerat en tungavstängning rakt över Linbodavägen 71 i Älvsjö. Här finns ett behov att minska biltrafik, så tanken är god och mycket positiv. Men trafikkontoret skjuter sig själva i foten genom att istället blockera cykeltrafiken. Tvärtom måste cykeltrafik underlättas och göras mer lockande, då ges ett alternativ till vardagstransport med bil. Nu utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel, samt cyklande med funktionsvariationer. Dessutom är det för trångt i möte på trottoaren mellan gående och cyklande, trafikkontoret har skapat en konfliktsituation.


kartlänk


Historien hittills


Trafikkontoret började med att sätta betongbarriären rakt över hela gatan. Cyklandes framkomlighet minskades drastiskt. Trottoarkanter gör att föräldrar med lastcykel får mycket svårt att komma förbi, och cyklande med funktionshinder blockeras helt. Arrangemanget är inte anpassat för snöröjning, så i vinterväglag är det i princip ofarbart för cyklande. Även gående lider av att det inte går att snöröja med denna lösning.
Helena Stenbeck Nilsson felanmäler, och då gör trafikkontoret en öppning. I snöfallen 161203 lyckas snöröjarfordon välta betongbarriären, och sedan är det åter för trångt efter att betongblocken rests upp. Nu är det fortfarande för smalt för att föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp/ trehjulig lastcykel ska kunna komma förbi.


Hög trafik till tre skolor och en förskola


På platsen är det hög trafik till tre skolor och en förskola. Det var ett betydande problem med biltrafik på platsen, så en åtgärd som ökar transporter med cykel och gångtrafik är viktig, och som samtidigt minskar biltrafiken.Det finns bättre lösningar för att hindra biltrafik


Med pollare kan cyklande passera utan problem. Är pollarna mjuka som i detta exempel reduceras skador vid eventuell påkörning. Detta exempel finns intill Tranebergsbron vid en påfart.


Ärendehantering


160524 Anmälan till trafikkontoret
1605xx Trafikkontoret åtgärdar
161203 Åter blockerat, efter att snöplog vält barriären. Anmält.
1612xx Svar från TK, de vill inte öppna för cykeltrafik
170114 Cyklandeombud frågar TK hur cykeltrafik ska passera
170116 Svar från TK hänvisar cyklande till andra vägar i området.Läs mer om bilspärrar som blockerar cykeltrafik

Uppdateringar170116 Svar från trafikkontoret till Björn Billung

"Hej, ja tills vidare hänvisar jag till andra vägar i området.170114 Cyklandeombud frågar trafikkontoret

Hej Exxx
Angående länken, om att leda cyklarna förbi hindret - hur tänker du att jag ska göra ? :-)
https://www.facebook.com/groups/cyklaistockholm/permalink/1232416260199383/
Vänligen
Björn Billung
Superlokala Cyklandeombud
Replik från Helena

"Tack för svar... Tidigare var det dock bredare mellanrum där och det var synd att ni inte ändrar den åsikten då det blir otäckt när cyklister och gångtrafikanter ska mötas så tight. Det är mycket folk som går igenom där på morgonen. Vore toppen med skild bana mellan cykel och gångtrafikant. Idag svärs det allt som oftast när cyklar och gångtrafikanter ska dela på litet utrymme. Synd att det ska planeras för dålig stämning mellan de två trafikantslagen för att bilar inte kan sköta sig. En lösning hade varit med två mindre suggor utplacerade på vägbanan så cyklar och gångtrafikanter hålls ifrån varandra.
mvh
Helena"Trafikkontorets svar till Helena

Hej Helena!
Som jag skrev till dig tidigare så får cyklister med lastcykel/släp leda cykeln igenom passagen. Det finns plats för rullstolsburna personer att passera. Vi vill som sagt inte bredda mellanrummet då det finns risk att bilar smiter igenom och den uppfattningen står vi fast vid.
Med vänlig hälsning
Exxx
Kommunikatör
xxx@stockholm.se


161203 Snöplog välter hindret 
Det återställs men placeras så det åter är blockerande. Helena skickar ny anmälan.

Hur ska cykel med släp och rullstol komma fram här? Behövs bredare cykelpassage. 


1605xx Trafikkontoret åtgärdar och lämnar öppningar för cykeltrafik.160524 Helenas första anmälan

Här är inte cykelförbud men omöjligt för cykel med barn på släp eller cykel med funktinsvariation att ta sig fram. Varför? 2017-01-12

Cykla inte när det snöar i Stockholm

Cyklandeombud uppmanar att välja kollektivtrafik när det snöar, och särskilt dagarna efter ett snöfall. Stockholms stad klarar inte att snöröja för säker cykeltrafik i city, och har heller ingen metodik för det. Trafikkontoret har en egen måttstock för när snöröjning fungerar bra, där inte cykeltrafiken finns med.


St Eriksgatan 170106 kl 21

[texten uppdateras]

Flera cykelstråk farligt blockerade i city

I city är flera cykelstråk helt blockerade av stora snöhögar, och det är så Stockholms stad har lagt upp verksamheten. Det skapar stora och oacceptabla risker för cyklande. De cyklande tvingas ut i biltrafiken på ett helt oförutsägbart sätt, där många förare i motortrafiken väljer för höga hastigheter, och på platser där förarna i bussar, lastbilar och bilar inte är vana att cyklande ska dyka upp. ibland finns puckelpist av is på bilvägen, vilket ytterligare ökar risken för omkullkörning och invalidiserande skador om bakomvarande fordon kör över den cyklande. Betydande delar av förare i motortrafiken visar ilska och oförstående när cyklande tvingas ut på bilvägen, motorförarna gör ibland farliga omkörningar. Trafikkontoret har valt ett hasardspel med de cyklandes liv som insats. Ännu finns inga signaler från trafikkontoret att de ser detta som ett problem, tvärtom förnekas ofta bristerna. Därför är rekommendationen från cyklandeombud att inte cykla när det snöar, och särskilt inte efter snöfallet när trafikkontoret snöröjer för biltrafiken, samt efter att snöröjningen är klar. Välj istället kollektivtrafik när det snöar och upp till en vecka efter snöfallet.


Läs mer: Havererad snöröjning före, under och efter stora snöfallet 9 november

Snöfallet startade på kvällen 3 januari. Tre dygn senare är många cykelstråk fortfarande blockerade av snöhögar och puckelpist av is. 


Pendlingsstråk St Eriksgatan 170106 kl 21

Stockholms stad satsar stort på vintercykling utanför city längs de prioriterade cykelstråken. Även där finns betydande brister, men i Västerort är det alltid sommarväglag på cykelstråket, de superengagerade förarna håller stråket i perfekt skick. De stockholmare som bor utanför city intill prioriterade stråk kan ändå cykla när det snöar men under förutsättning att destinationen ligger utanför city. De som cyklar till city eller genom city när det snöar utsätts för avgörande risker, till och med risk för invalidiserande skador och dödsfall. I city kan den cyklande tvingas ut i tung trafik med höga hastigheter på isigt underlag. Ska staden satsa på vintercykling måste givetvis hela resvägen vara snöröjd och säker.


Läs mer: Trafikkontoret förnekar istället för åtgärd

Att avvakta snöröjning av cykelbanor kommer aldrig att fungera, eftersom fotgängare packar snön nästan direkt till en puckelpist som sedan ofta blir is. Det är mycket mer komplicerat, tidskrävande och dyrare att ta bort isen. En utebliven omedelbar snöröjning kan således riskera veckor av ofarbara cykelstråk. Snön måste röjas direkt, det finns inga genvägar.


Vasagatan 170106 kl 21, regionalt cykelstråk, 


Vem ger felaktig information till trafikkontorets pressansvarige? 


Trafikkontoret verkar inte räkna cyklande trafikanter som stockholmare. Cykeltrafik verkar inte vara  riktig trafik. I alla fall någon som arbetar på trafikkontoret borde ju rimligen ha råkat kasta ett öga på cykelfälten i staden. Pressansvarige Anders Porelius måste ha haft skygglappar på väg till jobbet. Anders Porelius har fått flera mail från Superlokala Cyklandeombud, så han känner väl till var han kan skaffa information från de som har cykeldäcken i asfalten, live, minut för minut.


DN 1701014 Länk


Metoden att placera snön i cykelfält är helt enligt plan. Förslag på åtgärder


 • Låt extern part med lång och dokumenterad erfarenhet om cykeltrafik ta fram ny metodik för snöröjning i city som gör vardagstranporter med cykel attraktivt och säkert, för alla. 
 • Låt de cyklande vara delaktiga, använd de cyklandes erfarenheter, de som har cykeldäcken i asfalten.
 • Gör nya avtal med entreprenörerna
 • Låt en extern part utforma utbildning för entreprenörerna om snöröjning för cykeltrafik i vinterväglag.
 • Starta organisation för kvalitetskontroll, kontrollanter bör vara åretrunt-cyklande och få utbildning om cykeltrafik i vinterväglag. Detta kan vara ett samarbete med Cyklandeombud.
 • Börja använd de cyklandes observationer istället för att förneka bristerna.
 • Snöröjning vid omledning för vägarbete kan inte skötas av byggföretag. Ansvaret ska ligga på trafikkontoret.
 • Omledning vid vägarbete måste utformas för att klara snöröjning. Den kompetensen och viljan saknas idag. 


Kvalitetskontroll brister/saknas på fler områden


Fler observationer


Kungsbron 170106 kl 21.50


Sveavägen 170106 kl 20.50 Spårigt, däck skär ner genom modden


Lindhagensgatan 170106 kl 21.17 

Nytt snöfall lördag 7 januari, ca 1 dm 7 Januari kommer ytterligare ett snöfall, i smält form uppmätt till 5,1 mm av SMHI


170108 Västerbron, prioriterat cykelstråk
Helt blockerat.

170108 kl 19.19 St Eriksgatan, pendlingsstråk170108 kl 23 Slussplan


170109 kl 02.00 Skeppsbron


Götgatsbacken 170108 kl 22.50 Prioriterade stråket är redan underdimensionerat
och nu är möte inte möjligt för förälder som skjutsar barn med lastcykel. 
Efter strömbron mot Stallgatan försvann cykelbana/fält helt under snöhögar, likaså över Nybrokajen. (170109 tidig morgon)170109 07.00 Prio stråk Hägerstensvägen/Södertäljevägen


Bällstavägen 170109 kl 08.30 Pendlingsstråk Foto Fialotta BGlasmålarvägen 1, 170109 morgon, prioriterat cykelstråk längs väg 73.
Oframkomligt, djup spårit snö. Foto Alan S A
170109 Hägerstensvägen, pendlingsstråk. Foto Johanna M
Nästan ingen yta kvar alls för den smala cykeldelen
170109 Götgatan lunchtid, prioriterat cykelstråk


170109 St Eriksgatan blockerad, pendlingsstråk.
6 dagar efter snöfallet 3 januari

Anders B Söder mälarstrand: delvis bara halva bredden. Vallarna kommer från när de kört plog mellan väg och kajkanten, de har struntat i att fixa bort plog spåret som kommer då. 30cm vall över hela cb! Samma på bron från gamla stan till tegelbacken. Nån som struntat i det eller inte kan sitt jobb. (170109 em)170109 Gjörwellsgatan

C L Vägen hem ikväll...bilisterna körde ilsket förbi när jag också delade bilvägen då cykelbanan var omöjligt att välja. Känns så där...
170110 Götgatan Foto Cyklistbloggen Var fortfarande helt spärrat vid Skeppsbron igår [170111]. Jag tog vägen över spårviddshindren istället. (Cyklistbloggen)Även på prioriterade cykelstråk utanför city finns fortsatta brister, särskilt i söderort. På sträckan Bredäng - Skärholmen har stråket inte varit underhållet på 7 dagar.

170114 kl 01.55 prioriterat cykelstråk mellan Bredäng - SkärholmenHägerstensvägen, 9 dagar efter snöfall. Prioriterat cykelstråk används som snödeponi.

170116 Hägerstensvägen, prioriterat cykelstråk
Foto Johanna M2017-01-08

Brister i snöröjning 3 januari 2017

När snöröjning inte fungerar tvingas cyklande ut i biltrafik, vilket riskerar svåra skador. Fortsatta brister i snöröjningen för cykeltrafiken i Stockholm i snöfallet 3 januari. Media återger ensidigt trafikkontorets version "Vi har verkligen varit på tå" 170104 morgon, foto Ulrika Lind

Efter det stora snöfallet 9 november där snöröjningen för cykeltrafiken till stora delar havererade, borde trafikkontoret vara på tårna och väl förberedda att klara framkomligheten. Det finns tydliga förbättringar, och även fortsatta brister. Många av de prioriterade stråken för cykeltrafik är oframkomliga. 

Denna gång är snöfallet aningen mildare, ca 15-20 cm snö. Det motsvarar 8,7 mm nederbörd enligt SMHIs mätstation. Klass 2 varning.

Läs mer: Havererad snöröjning före, under och efter snöfallet 9 november

Cykeltrafik mor Västerbron blockerad


170104 07.00 Foto Västerbron norrgående
foto Jonathan E


Prioriterat cykelstråk oframkomligt


170104 07.58 Foto Olof E

170104 kl 09.55 Gubbängen trafikplats, prio stråk
ej snöröjt. Foto Tom B

170104 kl 11.40 Prio stråk Sveavägen. Foto Niels P R
170104 kl 12 Liljeholmsbron foto Johan C

Prio stråk Huddingevägen, Valla gärde till Gullmarsplan


170104 kl 16 Skanstull Foto Tomas E
170106 kl 21.00 Sveavägen


Alla observationer

8,7 mm nederbörd enligt SMHI. Motsvarar ca 15-20 cm snö.tisdag 170103


Tisdag morgon


Ulrika L I morse, 3/1 återfruset kontrollvägen-Årstabron. Vackert iskristallglänsande vägbana. Inget förebyggande så ett par cm snö hela vägen hem 19,30-20.


17.00

Björn Billung 17.15 Henriksdal: Verkar som förebyggande saltning inför snöfallet gjorts, blöt asfalt.19.00


Ulrika L I morse, 3/1 återfruset kontrollvägen-Årstabron. Vackert iskristallglänsande vägbana. Inget förebyggande så ett par cm snö hela vägen hem 19,30-20.20.00

Jens L Från Kristinebergs IP till Älvsjö/Solberga vid halv åtta ikväll. Inget plogat.


Markus Kihlén Cyklade kista - björkhagen kl20. 5-6 cm snö redan då. Ingen snöröjning på sträckan. Kista-längs e4- solna ga kyrkogård- norrtull- roslagstull- bjgatan- kungsträdgården- skeppsbron-slussen-stadsgårdsleden- danvikstull-sjöstan- hammarbybacken osv osv


Jon Jogensjö Ca 3cm snötäcke kl 20.30 lokalt Hässelby (alltså hur mycket snö som fallit)21.00

Svante L Mötte sopsaltare på Götgatspuckeln ca kvart i åtta. Den verkade dock ha svårt att få rent. Kanske pga många redan gått på snön där. (kl 21.00)

 Jesper A Ca 8-10 cm snö i Trångsund/Farsta.

Niklas A Inget plogat mellan Hötorget och Norrviken i Sollentuna. Det här var kl 21:30. Fick spåra och skallra fram där fotgängarna trampat.

Clara A Nästan 10cm snö Kungsholmsstrand från Stadshuset till Hornsberg. Mötte sopsaltarn i Solna där det var sopsaltat huvudcykelstråken.22.00


Jon Jogensjö 170103 kl 22 Hässelby Åkermyntan, 5cm, ok att cykla, slask närmast asfalten = saltet gör det jobb det ska. 


Jon Jogensjö Lokal cykelbana i Hässelby Norra villastad, fotgängarpackad efter bara någon timmes snöande. Det är här cykelresan börjar, och många blir avskräckta. 


Jeppe D Årstabron plogad. cykelbanor vid Stadshuset inte röjda

23.00


Jeppe D  Renstiernas gata plogad och trottaren på bondegatan. Verkar som de är väldigt noga med att fördela plogningen jämt för alla trafikslag nu

Kalle S Götgatsbacken plogas men saltas eller sandas ej.

Johan F Årstavägens GC-banor nyss plogade.

Kalle Strandberg "Körbanan" på götgatsbacken saltas nu. Både gågatedelen och backen ner mot medis.


Tobias O Noll röjning Gröndal-Alby. De sopsaltade stråken är slaskiga mot asfalten och dubben tog mot den innan det låsta hjulet åkte upp på sin egenplogade snövall. Om kommunerna (Sthlm och Botkyrka) åker ut i natt bör det vara superfint väglag imorgon. Huddinge vågar jag inte hoppas på.


Tranebergsbron-Brommaplan, sopsaltaren kör 4 gånger mellan kl 20.00-24.00

Kalle Strandberg Update götgatsbacken. 
Först sopen, utan salt. Därefter endast saltare. Det gick lite för fort för att få ett bra resultat dock.


Nacka realtidsuppdaterar på twitter, 60 maskiner ute

länk


Onsdag 17010400.00


Jeppe D Folkungagatan plogad inklusive cykelbanan


Jeppe D  fyra stora maskiner kring Bondegatan Renstiernas gatan
Jon Jogensjö kl 00.30 ca 10cm snö lokalt Hässelby
04.00


Demi B Snöröjning av gångbana på Rådmansgatan går denna gång före bilvägen, kl 4:30. Såg även en sopsaltare skynda sig förbi på väg till nån behövande cykelbana...
05.00

Annica Saat Oplogade cykel-och gångbanor i Sickla 05.30 Regionalt/huvudcykelstråk Fannysväg/ Sicklavägen

06.00

Hans U. Älvsjö-Trollbäcken. Jag tog min cykel till jobbet i går kväll, jag trodde inte att det skulle bli så mycket snö som det vart. Så när jag slutade mitt nattjobb och skulle hem så vart det att dra cykeln ca 50% av vägen. Sträckan brukar ta ca 45 - 50 Min, nu med detta väder så tog det ca 2½ timmarJon Jogensjö 170104 kl 06 lokal villagata/trottoar plogad/sandad Hässelby. Ca 15cm ackumulerat snötäcke.
Jon Jogensjö 06.00 Lokal cykelbana ej plogad, används som transport. Barnens och föräldrarnas cykelväg till förskola/omsorg. Traktorn som körde förbi här var på väg till villagatan, slöseri att inte ta cykelbanan när den ändå passerar. Konstig samordning.


Jon Jogensjö 06.20 Lokal cykelbana plogad ner till asfalten, bra! Hässelby norra villastad
Hillary T Hägerstensvägen, här ser vi tydligt igen hur cykelbanor snöröjs före gång-och körbanor.Jon Jogensjö Välsaltat från Hässelby Åkermyntan mot city, 06.20

Nacka uppdaterar på twitter

länk


Jimmie H Årsta/Årstaberg inte plogat ett dugg pissdåligt
06.40


07.00


Jonathan Edstroem Västerbron norrgående helt ok.

Cykeltrafik mot Västerbron blockeras helt. 07.21Bill K Cykelvägen hela vägen från Finntorp i Sickla till Hötorget i stan var välplogad (minus Vasagatan som var sådär) och jag blev kanske 1, 2 minuter senare än vanligt, så väldigt bra där! Det var kl 7:40-ish i morse.


Jonathan E Cykelbana lindhagensgatan oplogad. Där gäller "bilarnas" körfält 07.52.
Regionalt cykelstråk


Jeppe D Rentstiernas gata nyplogad samt cykelbana upp på skånegatan därifrån 07.55Prioriterat cykelstråk Årstabergsvägen oframkomligt. Snö plogad från bilvägen upp på cykelstråket. 07.5808.00

Jeppe D Larsen bra plogat i city från vita bergsparken till centralen. 08.27 Tack för det!

Cykelbana Hornsgatan (regionalt cykelstråk) används som snöupplag. Liljeholmsbron (prioriterat cykelstråk) inte plogad alls. Före 08.00 Camilla W.


Karl B Oplogat gröndalsbron (regionalt cykelstråk och prioriterat stråk) från Gröndal till Essingen, fullt av snö från Essingeleden.. Gjörwells (huvudstråk) helt oröjt cykelfält. Lindhagensgatan (regionalt cykelstråk) inte röjd vare sig för gång eller cykel.Theodor T Jag tror sopsaltat, men jag har fortfarande inte sett själva maskinen. De sista dagarna har Lidingö verkligen levererat. Norra djurgårdsstaden har varit betydligt sämre. Lidingö Norra KungsvägenJesper A Farsta - Södermalm bitvis nästintill oframkomligt pga för "tidig" snöröjning. 
Sopsaltat underst, isskorpa sedan, frusen slask med nysnö ovanpå gjorde morgonens färd till en av de halaste jag varit med om sedan 2012. 
Bitvis barmark. Så det går att göra rätt även i sådant här väder. 
Prioriterade stråk längs med Nynäsvägen. Värst framkomlighet vid Gubnängsfältet där det hade kommit nysnö samt drivit igen av den hårda vinden. 


Niclas A Från Fruängen till Västerbroplan, start ca 07:50.
Hamnar bakom plogbil som plogar trottoaren (eller är det gc-väg?) på Elsa Brändströms Gata.

Vidare på Kontrollvägen - Västbergarondellen - Nioörtsvägen - Södertäljevägen (vänster sida in mot stan): Sopsaltat. Bra!
Hägerstensvägen under Södertäljevägen, vidare höger sida mot Liljeholmsbron: Ett antal cm snö och moddigt. Rätt så jobbigt att ta sig fram.
Vid tvärbanespåren språkade jag med en som kom från Årsta. Han frågade om de gett upp snöröjningen helt. Var tydligen inte så bra röjt där...
Liljeholmsbron: Katastrof. Mellan 10 och 20 cm snö. Många ledde sin cykel här. Misstänker att det är snö som plogats upp från vägen. Någon som vet om Liljeholmsbron var sopsaltad tidigare på morgonen?
Långholmsgatan förbi Hornstull: Moddigt, men bussfilen helt okej. Smala delen förbi bygget ej röjt, men körbanan gick bra.
Västerbron helt ok (sopsaltad).
Västerbronedfarten, förbi vägarbetet plogad 'med maskin'.
Gjörwellsgatan: cykelbanorna plogade. Cykelfältet ej plogat.
Hamnar bakom plogbil som plogar trottoaren (eller är det gc-väg?) på Elsa Brändströms Gata.

GillaSvaraden 4 januari kl 09:38Har redigerats

Jakob H Samma erfarenhet fram till Hornstull i morse. Sträckan från Hägerstensvägen under Södertäljevägen över Liljeholmsbron till Hornstull katastrofdålig. Inte röjt över huvud taget. Märkligt när allt annat var så bra. Det var inte upplogad snö på bron utan det var helt enkelt inte plogat alls.
Valde för första gången Hornsgatan istället för min vanliga sträcka Söder Mälarstrand, vis av erfarenhet. Verkar ha varit ett bra val med tanke på Långholmsgatan. Hornsgatan fungerade bra så länge man cyklade i högra hjulspåret (som ofta gick i cykelfältet dessutom). 
  Och på vägen hem idag (ca kl 16) var bron fortfarande inte plogad någonting alls!?GillaSvara1den 4 januari kl 12:29


Jonas Örn Prioriterat cykelpendlarstråk Liljeholmen-Hornstull invid Södertäljevägen, oplogat kl 08:07. De flesta tvingades gå/pulsa bitvis.09.00

Kristoffer A Vällingby - Kristineberg kl 9-9:30: ca 2 cm snö ovanpå saltlake. Fint och lättcyklat. 
Men snövallar och klumpigt vid korsande vägar och i kontrakt med plogning för andra trafikslag. Det gör att sopsaltarna inte kan göra sitt jobb. 
Fotot är taget 9:15
 på västra rampen upp på Tranebergsbron. Cyklande tvingas ut i fältet för gående. 
Det var ännu värre på östra rampen. 
I värsta fall fryser det här på, och alla andra vallar och klumpar och spår. Då blir det farligt.
Extra fula ställen: Brommaplan, där många gående valde den fina cykelbanan. Och Alvik, en farlig korsning, där var det stökigt vid rödljusen.


Emil H Blåsut - Stadion. Bättre än i november men inte bra. Bron över Arenavägen/Hammarbybacken ej röjd alls.
Bor vid Sofielundsrondellen och kunde konstatera att medan vägar och även cykelbanor söder om Sofielundsvägen röjdes flera gånger under tisdagskvällen så dröjde det till tidig morgon innan biten norr om Sofielundsvägen röjdes och då alltså inte hela vägen, dvs prioriterade stråket.

GillaSvaraden 4 januari kl 09:23

Henrik L Jakobsberg-mariatorget, ok till Skälby oplogat sedan till Vinsta sedan mycket bra som vanligt Vinsta-Rålambshov, helt ok över Västerbron och upp Hornsgatan. Så de var bra.GillaSvaraden 4 januari kl 09:24


Ulrika L Årsta bron! Tinat underst, så det var nog saltat i går efter kl 19,30..
Årstabergsvägen var värre! Gick! 
Årstabergsvägen var värre! Gick! bilden är ÅrstabronJeppe D  Karlavägen plogad, även cykelfält! Det måste vara rekord att de även lyckades med cykelfält som en normal vinter är konstant ofarbarJon Jogensjö Tranebergsbron, på Alvikssidan, 1,5-2dm snö, 1dm bred fåra att cykla i. Lindhagensplan till Fridhemsplan ca 2cm, slirigt och spårigt. Vid Fridhemsplan spårigt otryggt, läskigt. (rapport från frugan)GillaSvaraden 4 januari kl 09:33Har redigerats


Jeppe D  Jag cyklade Östra södermalm-Centralen-Kungsgatan-Sturegatan-smågator-karlavägen nu och det funkade utmärkt med vikcykel med sommardäck. Enstaka korta passager på 50 m jag klev av men som hade funkat med dubb.Sluta gillaSvara1den 4 januari kl 09:57

Kalle L Hornstull-Le Mond-Björkhagen plogat och fint!


Tom B Prio cykelstråk vid Gubbängens trafikplats, oplogat 09:55 idagJenny L Vilket skämt... Det var periodvis helt ofarbart på många av innerstadens cykelbanor i morse (tex kungsholmen), valde apostlahästarna och det var nog tur det.GillaSvaraden 4 januari kl 19:02


10.00


Jocke von Scheele Längs Sveavägen, mellan Sveaplan och Norrtull. Det har plogats, man ser små snövallar, men sen har det kommit ganska mycket mer snö.


Jocke von Scheele Solna, helt orört mellan Norrtull, på Annerovägen, förbi Haga tingshus och fram till kyrkogården på andra sidan E4.11.00


Jonas Pannagel Liljeholmsbron fortfarande inte snöröjd (rapport från ca kl 11:45).Niels  Sveavägen idag ca 11:40.
170104 kl 11.40 Sveavägen Foto Niels P R

Sveavägen 11.40 Foto Niels
12.00

Johan C på Liljeholmsbron.den 4 januari kl 11:41StockholmOk strax lunch och cykelbanan som binder ihop söderort med tull.. Var är sopsaltarna?


Jonas Ö Där snöröjdes ö h t inte i Nov, misstänker att olika entreprenörer kör på varsin sida. Ingen över. (Liljeholmsbron)GillaSvaraden 4 januari kl 12:49


170104 kl 14.40 Liljeholmsbron foto Louise

Niklas A Så märkligt. De verkar helt ha struntat i att röja cykelbanorna längs hela Sveavägen idag. Ska hem vid 17-18 så det blir körbanan då.GillaSvaraden 4 januari kl 13:39Jocke von Scheele De där cykelbanorna uppe på trottoaren brukar inte vara så noga snöröjda. Jag tror det är en kombo av att de inte "syns" och att det är svårt att komma åt där med plogtraktorn.GillaSvaraden 4 januari kl 13:59


Patrick L då ber jag att få lägga till idag med Huddingevägen mellan Valla gärde och Gullmarsplan(prio stråk) (12:25 och dessutom Liljeholmsbron idag kl 15:30. Dessutom mötte jag två (2!) småplogare som körde på denna väg i Årsta av flera trafikanter använda väg utan att ha nere plogen! av/påfartsramper till Skanstullsbron verkar vara lika plogfri som den demilitariserade zonen mellan syd-och nordkorea av sydkoeraner. Va f.n prioriterade cykelstråk..men indag tänke jag mest på barnvagnsförarna som kämpade. Nåt är fel!GillaSvaraden 4 januari kl 16:00


14.00


170104 kl 14.40 Foto Olof M15.00
'
Olof E Årstabergsvägen plogad på EM förutom sträckan mellan Årstaberg station och Sjöviksbacken. Troligtvis för att den sträckan är extra smal, traktorn kunde inte komma fram.
16.00

Kristoffer A Uppdatering Kristineberg-Vällingby kl 16:30-17
Östra rampen upp på Tranebergsbron skottad. Västra ej åtgärdad från imorse. 
Hela vägen till Brommaplan såg inte sopad ut sedan imorse. 

Brommaplan-Vällingby sopsaltat. Perfekt. 
Och som bonus träffade jag på en sopsaltare vid Brommaplan! Hoppas han såg hur galet glatt jag vinkade  
Östra rampen upp på Tranebergsbron skottad. Västra ej åtgärdad från imorse.  GillaSvaraden 4 januari kl 17:47Karl B Årstabron ej röjd. Hur fan tänkte sig staden att man ska komma söderut?


17.00


Karl B Långholmsgatan är inte heller röjd. Man måste ut bland bussar och bilar. (prioriterat cykelstråk)GillaSvaraden 4 januari kl 17:24
Jocke von Scheele Solna, helt orört mellan Norrtull, på Annerovägen, förbi Haga tingshus och fram till kyrkogården på andra sidan E4.


18.00

Jesper A Södermalm - Farsta väl snöröjt nu på kvällen.
De partier som imorse var nästintill oframkomliga hade under dagen plogats till nära barmark med en liten snö/is-skorpa.

Ingen sopsaltning har gjorts på sträckan.

GillaSvaraden 4 januari kl 19:00


Niclas A Liljeholmsbron var inte röjd ännu vid 18:30 idag. Men kanske är det bättre nu, ser ut som en sopsaltare på denna bild från 19:18. Tog alltså cirka 24 timmar i så fall från att det började snöa tills man röjde Liljeholmsbron.


19.00

Jonas Pannagel Hornstull och Liljeholmsbron (västra sidan) fortfarande ej skottat kl 19.GillaSvara1den 4 januari kl 20:06Jens Larsson Inte 19:30 heller


Demi Barbanousse Visst är det bättre än November, men för tvåhjulingar är det idag värdelöst i innerstaden. Enda vettiga sträckan kl 17 var strandvägen, och där var det knappt 1m snöröjt med isklumpar emellanåt. Raoul wallenbergstorg var "ok". Resten får underkänt.
- G
LÖM cykelfälten, de finns inte och att cykla i dem går som mest i joggingtakt
- strömbron är en livsfarlig sörja där man får hoppas att man inte sladdar omkull bakom en bussjävel som ligger å trycker en i rumpan
- skeppsbron: moddigt och lömskt, inte ens bilvägen funkar då den inte trafikeras nämnvärt
- karlavägen: även bilvägen är täckt av en guppig is som påminner om att cykla över cykelfältsmärken, fast hela tiden, och halt
- götgatsbacken/puckeln: var är sopsaltaren?
- förbi medis: uselt plogat
- folkungagatan: livsfarligt moddigt och spårigt, faller du så dör du
- götgatan pilotplats cykel: någorlunda plogat, var är sopsaltaren? 
- kostanta avbrott i snöröjningen när en kommer till korsningar och övergångsställen (för både cykel å gående)
- småkopplingar är inte plogade (typ mellan götgatan och katarina bangata)

De säger att de har kört 2 gånger och verkar nöjda med det. UT Å KÖR 5 GGR! Som det ser ut nu är det farligt för cyklande och dessutom extremt långsamt och otrevligt.
Jag vill inte kalla det för kollosalt misslyckande, för att så är det inte, men det är absolut inte acceptabel kvalitet på snöröjningen. De måste ut å skrapa cykelbanorna å sen sopsalta, som det ser ut nu är värdelöst. 
Där det finns cykelfält måste skrapningen prioriteras så att de som idag med all rätt anser att cykelfält bara är användbara på sommaren inte får vatten på sin kvarn.
useless.
- GLÖM cykelfälten, de finns inte och att cykla i dem går som mest i joggingtakt
- strömbron är en livsfarlig sörja där man får hoppas att man inte sladdar omkull bakom en bussjävel som ligger å trycker en i rumpan
- skeppsbron: moddigt och lömskt, inte ens bilvägen funkar då den inte trafikeras nämnvärt
- karlavägen: även bilvägen är täckt av en guppig is som påminner om att cykla över cykelfältsmärken, fast hela tiden, och halt
- götgatsbacken/puckeln: var är sopsaltaren?
- förbi medis: uselt plogat
- folkungagatan: livsfarligt moddigt och spårigt, faller du så dör du
- götgatan pilotplats cykel: någorlunda plogat, var är sopsaltaren? 
- kostanta avbrott i snöröjningen när en kommer till korsningar och övergångsställen (för både cykel å gående)
- småkopplingar är inte plogade (typ mellan götgatan och katarina bangata)
De säger att de har kört 2 gånger och verkar nöjda med det. UT Å KÖR 5 GGR! Som det ser ut nu är det farligt för cyklande och dessutom extremt långsamt och otrevligt.
Jag vill inte kalla det för kollosalt misslyckande, för att så är det inte, men det är absolut inte acceptabel kvalitet på snöröjningen. De måste ut å skrapa cykelbanorna å sen sopsalta, som det ser ut nu är värdelöst. 
Där det finns cykelfält måste skrapningen prioriteras så att de som idag med all rätt anser att cykelfält bara är användbara på sommaren inte får vatten på sin kvarn.
useless.

GillaSvara3den 4 januari kl 19:12Har redigerats


22.00

Demi B Kl 22:00 Sträckan mellan Ringvägen och Skanstullsbron (södergående) var mkt dåligt skött, mest snödrivor. Själva bron var dock bra.
Vidare mot årsta var det blandad kvalitet. Hälften av vägen längs johanneshovsvägen är uselt plogat (plogen alldeles för
 högt). Andra halvan, efter rondellen, var bra plogat.
Lokalgatorna i årsta är svårforcerade. sopsaltningen verkar de ha gett upp med, trist. 
Mycket mer arbete kvarstår om staden ska kunna säga att de har gjort ett bra jobb.

GillaSvara1den 4 januari kl 22:52


170105 torsdag, ett dygn efter snöfallet


06.00

Tomas Eriksson Sturegatan kl 06.15 i morse var helt ofarbar. Lidingövägen däremot var helt okej.GillaSvaraden 5 januari kl 10:04


Annica S Sjöstaden-Stadsgården-Slussen-Gamlastan mycket halt. Fryst puckelpist med nysnö. Norrmälarstrand- ett föredöme. Plogat, saltat och barmark vissa partier.GillaSvaraden 5 januari kl 07:09


08.00


Jimmie H Lite bättre vid Årsta-berg-fältet-dal men 'man' har inte vågat ploga ända ned mot asfalten men avsevärt lättare att ta sig fram idag!GillaSvaraden 5 januari kl 07:48


Karl B Årstabron äntligen plogad (inte sopsaltad). Lindhagensgatans cykelbanor fortfarande fulla av snö.GillaSvara2den 5 januari kl 08:25


Juha S Hägerstensåsen - östra Södermalm via Årstabron OK i morse.Sluta gillaSvara1den 5 januari kl 09:36


Jocke von Scheele Cykelbanan längs Sveavägen, mellan Norrtull och Sveaplan, är ordentligt snöröjd, men gångbanan (till vänster i bild, ovanför kantstenen) är orörd, vilket tvingar ut fotgängarna i cykelbanan.
Gissningsvis har utföraren otillräckligt underlag och tror at
t detta är en gemensam G/C-bana och inte två separata banor som måste röjas var för sig.
(Bilden från igår kväll, men det såg likadant ut idag på morgonen.)
Edit: Ja, jag har felanmält även via Tyck till, men där går det ju bara ut ett meddelande till entreprenören. Det kommer knappast resultera i att underlaget blir rättat.

09.00


Jeppe D  Götgatan fint plogadBill Kurtson Sickla -> Danviksbron, riktigt välploglat, och det var en plogpil som öste runt också (han fick tummen upp och blev glad).
Davniksbron -> Fram till Vasagatan, det gick att komma fram, men puckelpist och slask vid sina ställen.
Vasagatan och Mäster Samuelsgatan, ganska tjockt moddlager och kändes oplogat på sina ställen. Inte så najs.

GillaSvaraden 5 januari kl 09:19


Johan Flodeldh Knappt farbart med smala(normala) däck: GC-banan längs hela Johanneshovsvägen, hela Skeppsbron, Strömbron, Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan, Sveavägen. Skanstullsbron och Götgatan var OK men omkörning utanför de uppkörda spåren är inte att rekommendera. Hjälpte en man som ramlat idag p g a sån manöver. 
Cyklande tvingas till att använda vägen eller att gå. 
Jag lät MTBn stå idag, trodde verkligen att det skulle vara någorlunda plogat på priostråken åtminstone. 
Använde vägen och blev förföljd och hotad av förare i tunga flertons metallobjekt, fler ggr än jag kunde räkna. 
Frestande att ta bilen hädanefter. Eller nä, visst ja, jag har en MTB. Måste köpa ny fatbike också.
Cyklande tvingas till att använda vägen eller att gå. 
GillaSvaraden 5 januari kl 09:36Jeppe D Larsen Årstabron fint plogad


Tobias Olsson Alby-Gröndal kl 9-10: Min första GC-bana var inte röjd, ofarbar. Brant nerförsbacke dock, så jag tog mig fram. Oröjt på några fler cykelbanor, men det gick att ta sig runt utan problem (kör genom Fittja, inte över Fittja äng). Felanmält. Sopsaltningen på priostråket var inte perfekt, ett tunt lager snö låg över asfalten, men inga problem med greppet.
Positivt överraskad av Huddinge, de har kört med bladet i asfalten! Toppen av Snickarkrogsvägen, som alltid är katastrof, var t.o.m. bra! Tog vägbanan efter Vårby gård-bron, fram till kommungränsen till Sthlm.
Sopsaltningen i Sthlm var halvkass, men inga problem med dubb. Bara halva banan var körd efter att snöfallet slutat, och då med för låg salthalt. Ingen saltsmak vad jag kunde känna. Felanmält. Moddigt i Sätra industriområde, och fortsatt moddigt på lokalgatorna från Mälarhöjden och fram till Gröndal. Helt okej röjt på GC-banan mellan Axelsberg och Aspudden.

Sluta gillaSvara1den 5 januari kl 10:3810.30 Ringvägen foto Jeppe

10.50 Hornsgatan Jeppe
10.51 plogat Hornsgatan Jeppe

10.52 Slussen snöröjd Jeppe


11.00


11.33 strandvägen snöröjd, tunt lager nysnö, ok cykling
Foto Jeppe D


Demi Barbanousse Idag kl 11, Södergående:
Från Årsta till Gullmarsplan
Borensvägen - spårigt, omöjligt att cykla mer än promenadfart

Cykelbana längs Johanneshovsvägen - fortfarande ingen som har varit och plogat sedan igår, det går att cykla i joggingfart som bäst, guppigt och spårigt. Jag tog bilvägen delvis där det var inga problem.
Skanstullsbron - helt ok
Mellan Skanstullsbron och Ringvägen - spårigt, någon glömde sätta ner plogen
Mellan Ringvägen och Ölandsgatan - HELT ofarbart, bilvägen gäller
Götgatans cykelbana - OK, inga underverk
Götgatansbacken - språkigt, puckligt, jag tog biltunneln
Slussen: spårigt, rörigt, puckligt (södergående)
Skeppsbron: Bilvägen gäller, cykelfälten knappt farbara
Strandvägen: se ovan, jag tog bilvägen för att kunna hålla en rimlig fart
Det har gjorts något. Bra. Men mycket mer jobb behövs för att det ska anses lyckat. Än så länge får en välja bilvägen med alla arga bilister som följd, om man vill komma fram i mer än promenadfart dvs.

Sluta gillaSvara4den 5 januari kl 13:01Har redigeratsDag Lundén Farstavägens utfart på Nynäsvägen norrut. 20 cm inplogad snö från vägen. Cykelhuvudstråk. Goran Gozo Sveavägen i höjd med Stadsbiblioteket mitt på dagen. Blev plogad senare. Se bild i kommentar.

Hammarby Sjöstad, Lugnets Allé
Björn Billung Ploga snön åt vänster (där det så går) och inte åt höger in på cykelfält och p-platser!? Det borde funka bra i Sjöstaden där det finns gott om plats mellan Tvärbanan och körfältet.Karl Bergkvist Essingebron.. tur bilvägen finns.